ÇALIŞAN/ ÇALIŞAN ADAYI 

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok Apt. No:74 A/89 Şişli/ İSTANBUL adresinde faaliyet göstermekte olan TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

(“TURKNET”)’ne yaptığınız iş başvurusu veya işe alınmanız halinde iş sözleşmeniz dolayısıyla size ait kişisel verilerin işlenecek olması nedeniyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu'na (“Kanun”) göre veri sorumlusu sıfatıyla TURKNET tarafından çalışan adaylarına ve çalışanlara bu Kişisel Veri Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirme yapılmaktadır.

Hangi Kişisel Verileriniz:

Aşağıda sayılanlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere; 

  1. çalışan adayı olarak TURKNET’e veya TURKNET’in hizmet aldığı aracı danışman şirkete elektronik ortamda sunduğunuz özgeçmiş veya yüz yüze yapılan iş görüşmelerinde sözlü olarak verdiğiniz veya, 
  2. çalışan olarak elden teslim veya elektronik olarak sunduğunuz tüm kişisel verileriniz işlenmektedir:

Ad, soyad, Nüfus cüzdan fotokopisi (Ad, soyad, anne adı, baba adı, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı seri no, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt no, aile no, sıra no, medeni durum, veriliş nedeni, veriliş tarihi, din, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi), fotoğraf, geçmişte çalıştığınız yerler ve iş deneyimleriniz, katıldığınız gönüllü etkinlik ve üyesi olduğunuz organizasyon, kuruluşlar, belirtmeniz halinde üyesi oldğunuz dernek, vakıf, sendikalar, mezun olduğunu okul ve eğitim kurumları, mezuniyet dereceniz, almış olduğunuz sertifika, katılım belgeleri, katılmış olduğunuz seminer ve eğitimler, bildiğiniz yabancı diller, almış olduğunuz öğrenim bursları, almış olduğunuz ödüller, askerlik satüsü, sürücü belgesi sahiplik durumu, ilgili pozisyona engel sağlık durumu olup olmadığı, engelli kategorisinde işe alımlarda engellilik durumu, maaş banka hesa numarası, maaş bilgisi, SGK numarası, diplomalarınız, evlilik cüzdanı fotokopisi, sağlık raporları.

Nasıl İşleniyor:

Kişisel verilerin tabi tutulduğu işleme faaliyetleri, kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılmasını kapsamaktadır.

İşleme Amacı:

Çalışan Adayı : Kişisel verileriniz sadece başvurduğunuz iş pozisyonu veya genel amaçlı başvuru yaptıysanız TURKNET bünyesindeki herhangi bir iş pozisyonuna uygun olup olmadığınızı değerlendirmek amacıyla İnsan Kaynakları ve ilgili İş Birimi Yöneticileri tarafından işlenecektir. 

Çalışan: Kişisel verileriniz iş sözleşmesinin yerine getirilebilmesi için (maaş ödemesi, izinler, sağlık, yan ödemeler gibi yasal haklarınızdan yararlanabilmeniz vs), yasal raporlama/bildirim yükümlülüklerimiz gereğince (özlük dosyası hazırlanması, SGK, vergi dairelerine yapılan bildirimler) vize işlemlerinin yerine getirilmesi, çalışan eğitimlerinin verilmesi, kartvizit basılması, TURKNET’in ticari faaliyetlerini yerine getirmesi,  düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile yasal düzenlenmeler gereğince zorunlu kılınan raporlama ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki veya idari takip yollarına başvurulması gibi amaçlarla işlenmektedir.

 

Aktarım:

Çalışan Adayı: Kişisel verileriniz TURKNET’ten talep edilmesi halinde yasal yükümlülüklerimiz gereğince ilgili kamu kurumlarına aktarılabilir. 

Yasal zorunluluklar dışında kişisel verilerinizi herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarmamaktayız. 

Çalışan: Kişisel verileriniz TURKNET’ten talep edilmesi halinde yasal yükümlülüklerimiz gereğince ilgili kamu kurumlarına aktarılabilir.

Kişisel Verileriniz iş sözleşmesinin yerine getirilmesi, hukuki yükümlülüklerimiz veya meşru menfaat gereğince aşağıdaki üçüncü kişilere aktarılmaktadır:

Kişisel verilerinizi yasal saklama sürelerine uygun olarak saklıyor ve sonrasında imha etmekteyiz. 

Haklarınız:

Kanun’un 14'üncü maddesine göre aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz. 

Talep ve sorularınızı aşağıda yollar ile TURKNET’e iletebilirsiniz:

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

EKLER

1.

Yazılı Olarak Elden Teslim Başvuru

Islak imzalı başvuru formunu elden teslim 

Fulya Mahallesi Büyükdere Cad. Torun Center A Blok Apt. No:74

A/89 Şişli/ İSTANBUL

Nüfus cüzdanınızın ön yüzünün fotokopisi eklenecektir. 

2.

Yazılı Olarak Noter Aracılığıyla

Noterde düzenleme

Fulya Mahallesi Büyükdere Cad.

Torun Center A Blok Apt. No:74

A/89 Şişli/ İSTANBUL

-

3.

Kayıtlı Elektronik

Posta (KEP) Yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile 

turknet@hs01.kep.tr

-

4.

Turknet Sisteminde

Kayıtlı Bulunan

Elektronik Posta

Adresiniz ile Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

kvkk@turknet.net.tr

-

5.

Turknet Sisteminde

Bulunmayan Başka Bir

Elektronik Posta

Adresi ile Başvuru

Size ait mobil imza/eimza ile imzalanmış yazılı bir dilekçe belgesi 

olmalıdır. Bu dilekçe şu

bilgileri içermelidir: (Ad, soyad, TCKN, cevabınızı almak istediğiniz adres

veya e-posta adresiniz, talebinize ilişkin açıklamalarınız )

kvkk@turknet.net.tr

-